Ein Besuch bei NICO BAKKER - von Ben Looijen - gefunden auf fb :-)

 • Op bezoek bij Nico Bakker.

  Nico Bakker begon in 1968 met racen op een Ducati 250cc net als Theo Bult in die dagen. Het racen ging niet verkeerd, maar Nico's hart ging toch steeds meer uit naar de techniek. Zo was hij niet tevreden over de bestaande frames en begon er één voor zichzelf te bouwen. Het door hem gebouwde frame stuurde veel beter dan het originele en zo kreeg Nico al snel verzoeken van collegarijders om er ook één voor hen te bouwen. Van het één kwam het ander en het duurde maar even, renners vanuit alle windstreken kwamen bij Nico over de vloer om een frame te bestellen. Zo begon het 40 jaar geleden allemaal en ondertussen is Nico al weer ruim 35 jaar zelfstandig ondernemer. Voor mij reden genoeg om bij deze man op bezoek te gaan en te kijken wat deze man nu nog zoal doet.

  Via de mail contact gezocht met Nico en de afspraak is dat wij op vrijdagmorgen 13-08-2010 een bezoek zullen brengen bij Nico Bakker in Heerhugowaard. Tom Tom wijst ons de weg en tegen half tien arriveren wij bij Nico voor zijn werkplaats. Na twee uur rijden worden de benen even gestrekt en we kijken eens om ons heen. Een klein knus huisje met een werkplaats, niets verraad hier aan de buitenkant dat we hier bij 's werelds bekendste framebouwer zijn. Als we de openstaande deur doorlopen komen we gelijk in de werkplaats en kijken om ons heen. Het wordt nu al iets duidelijker waar we zijn en een medewerker vraagt netjes "kan ik u helpen". We vertellen dat we voor Nico komen en hij brengt ons keurig bij Nico die volop aan het werk is. De geur van metaal en koelolie wat ik vroeger op school leerde kennen is hier nog steeds aanwezig. Ook het uiterlijk doet mij aan vroeger terugdenken. Geen robots of ander digitaal spul maar hier nog het echte ouderwetse handwerk.

  Nico steekt van wal, het is vakantieperiode en niet alle medewerkers zijn aanwezig, je komt dus op een mooi rustig tijdstip. Er staan diverse motorfietsen die half gestript zijn omdat er iets verandert of verbetert moet worden. Achter in de hoek staat een in aanbouw zijnde BMW, zo één heb ik nog nooit gezien. Nico zegt, deze fiets wordt op verzoek van een klant gebouwd. Deze klant heeft deze fiets ooit op een beurs zien staan maar is door BMW nooit in produktie gebracht. De man had wel foto's en schetsen en kwam bij Nico met de vraag, kun jij dit voor mij bouwen? Dit is natuurlijk koren op de molen van Nico en Nico verklaart, zoiets kost natuurlijk een paar centen maar als je met de prijs overéénstemming kunt bereiken dan heb je de rest ook zo rond en kan het bouwen beginnen. Ik loop eens om de fiets en kijk vol bewondering naar de in aanbouw zijnde benzinetank. Ongelooflijk hoe hier uit één plaat aluminium een tank geklopt wordt.

  Nico's vrouw roept door de werkplaats, de koffie is klaar, en gezamelijk lopen we naar de kantine waar Nico's vrouw voor iedereen koffie inschenkt. We maken kennis met de rest van de medewerkers en genietend van de koffie begint het gesprek over, hoe kan het anders, motoren! Nico herinnert zich hoe de grote drie van Nederland, Boet, Wil en Jack een enorme reclame voor hem waren. Toen deze jongens in hun topdagen zaten gebruikten ze frames of andere onderdelen van mij. Zo kreeg ik natuurlijk veel vraag naar mijn frames want deze drie jongens bewezen wel even hoe snel je met een Bakkerframe de hoek om kon!

  Vele verhalen passeren de revu en als de medewerkers weer keurig op eigen houtje aan het werk gaan gaat ons gesprek verder. Er is in al die jaren veel veranderd zegt Nico, de Japanners bouwen nu zelf ook goede frames, dus ligt daar geen boterham meer voor mij, althans niet zoals toen. Maar nu komt de veelzijdigheid van Nico boven. Hij is niet alleen framebouwer maar is gewoon metaalbewerker in de ruimste zin van het woord want hij kan meer, veel meer dan alleen frames maken. Gietwielen, zowel voor motoren als auto's kan hij perfect richten. Een autowiel wat even een stoeprand heeft meegepakt wordt door Nico weer perfect gericht. 's Morgens gebracht is 's avonds weer klaar, want zo stelt Nico, de garage waar de klant de auto heeft gebracht wil de auto natuurlijk weer zo snel mogelijk naar buiten hebben want de volgende auto moet op de brug en de klant moet weer kunnen rijden! Voor dit richten heeft Nico zelf een machine ontwikkeld en gebouwd. Hij vertelt met trots, soms komen er wielen binnen die al een rondje door Nederland zijn geweest, maar de meeste lukt het dan niet om het wiel te richten en wij zijn dan trots omdat het ons wel lukt!

  Ondertussen heb ik een shaggy gedraaid en wil even naar buiten om deze in brand te steken. Buiten aangekomen laat Nico mij in een andere schuur het een en ander zien. Een Baracuda waar hij nog steeds trots op is, een oude antieke grasmaaier met nog een gietijzeren frame waar hij een uitlaatje voor moest maken. Ook hier weer het bewijs dat hij meer kan dan frames maken. Als mijn shaggy op is gaan we weer naar de werkplaats, één van de medewerkers heeft de winnende motor van Jack binnen gezet. Deze fiets oogt nog steeds heel mooi. Is hij nu echt zo mooi vraag ik mij af of komt het door de nostalgie wat deze motor met zich meebrengt? Veel tijd om na te denken heb ik niet want ondertussen wordt er ook even een Benelli 350cc viertakt naar binnen gerold. Ik kijk mijn ogen uit, deze bij eerste aanblik zo rustig ogende werkplaats herbergt ongelooflijk veel nostalgie. Iets verderop staat een half uitgeklede motorfiets met een Suzuki blok. Ik herken het type niet en Nico zegt glimlachend, hier is er maar één van op de wereld. Deze klant had de wens om een motorfiets te hebben met de souplesse van een Suzuki blok en de zitpositie van een BMW GS. Geen probleem toch, Nico bouwt dat dan. Dit is het bekende type frame waarbij de framebuizen aan de zijkant langs het blok lopen. Dit is ontstaan in de tijd dat ik frames bouwde voor de Endurance Race vertelt Nico. In die tijd waren de blokken nog minder gecompliceert dan nu en de vraag toen was: we moeten de cylinderkop kunnen vervangen zonder het blok uit te hoeven bouwen.

  Even verderop staat een kist met ruwe gietstukken. Dit zijn onderdelen van een wielophanging van oude raceauto's die gerestaureerd moeten worden. Nico krijgt dit ruw binnen en bewerkt alles met de CNC gestuurde freesmachine tot alle maten binnen de fabriekstolerantie zijn, ook hier weer blijkt zijn veelzijdigheid!

  Mijn verbazing en bewondering voor deze zo rustig ogende man groeit. Iedere werknemer weet zijn plek en kent zijn taak, het lijkt hier allemaal zo vanzelf te gaan. We lopen verder en komen dan bij iets wat ik hier echt nooit verwacht had, een uit vol aluminium gefreesde cylinderkop van een 50cc Parilla. De twee kleine klepjes zitten keurig in de prachtig gefreesde bronzen zittingen. Nico ziet mijn verbaasde gezicht en zegt, deze zijn nergens meer te koop en zo kwam deze klant hier met het verzoek of ik deze na kon maken! Ook dat is geen probleem voor Nico en terwijl ik het prachtige exemplaar nog eens bestudeer zegt één van Nico's medewerkers, deze is beter dan de originele kop. Doordat het uit vol aluminium is gemaakt is hij minder poreus dan een gegoten exemplaar, de koelribben zullen minder snel afbreken en als we hem nog gaan zandstralen dan zie je het verschil met een originele echt niet meer!

  Het is echt ongelooflijk als je ziet wat Nico met zijn freesmachine kan maken. Een balhoofd voor een Honda 125cc racer uit vol aluminium gefreesd met luchtinlaat voor de airbox, trekstangen voor de achtervering van de BMW motorfietsen in verschillende lengtes, hevelsystemen voor de bediening van een progressief achterveersysteem voor diverse racers. Beste mensen, ik heb zoveel gezien wat ik niet had verwacht. Ik ging hier naar toe met het idee om info te verzamelen over het verleden en daar een verhaal over te schrijven. Nico's enthousiasme en trots over zijn heden is zo groot en mijn verbazing is zeker niet minder dat wij maar moeilijk een eind aan deze ontmoeting kunnen krijgen. Steeds als ik denk nu weet ik genoeg voor mijn verhaal weet Nico iets nieuws te bedenken, zo ook nu weer. Nico begint opnieuw, ik werd ooit gebeld door de Sterrenwacht uit Westerbork. Via via waren ze aan mijn adres gekomen en vroegen informatie over diverse soorten aluminium, het gewicht en treksterkte. Wat was namelijk het geval: bovenop deze schotels zit een stalen huis gemonteerd wat vol zit met electronica en ander digitaal spul. Dit is de laatste jaren zo uitgebreid dat het onderstel waar deze kast op staat de kracht niet meer aan kan en men is op zoek naar een lichter huis wat kilo's betreft. Nico hoort het verhaal even aan en zegt, mag ik een prijsopgaaf doen voor deze kasten? Een lang verhaal kort maken, de Sterrenwacht nabij Westerbork met al zijn electronica en digitale aparatuur is gehuisvest in een Nico Bakker kast!

  Onderdelen voor klassieke auto's die niet meer leverbaar zijn worden bij Nico nagemaakt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Uiteraard hangt er dan een prijskaartje aan, maar beter duur als niet te verkrijgen. Nico staat te boek als framebouwer, maar deze man levert ondertussen een heel breed scala aan producten waar je je vingers bij aflikt!

  Geen modern pand, ook geen sjieke (dure) dame op de receptie, maar mensen met vakkennis en liefde voor hun beroep. Het is mij nu duidelijk waarom een framebouwer uit de zeventiger jaren in 2010 nog steeds actief kan zijn en ondanks de recessie nog steeds keurig overeind staat.

  M.vr.gr. Ben Looijen.

 • Visiting Nico Bakker.

  Nico Bakker started in 1968 with racing on a ducati 250 cc just like theo bump in those days. Racing didn't go wrong, but Nico's heart went out more and more to the technique. He was not satisfied with the existing frames and started building one for himself. The Frame he built sent much better than the original, and so nico soon received requests from collegarijders to build one for them too. One thing led to another, and it only took a while, riders from all over the world came to nico over the floor to order a frame. That's how it started 40 years ago, and meanwhile nico has been self-employed for more than 35 years. For me reason enough to visit this man and see what this man is doing now.

  Via mail contact with Nico and the deal is that we will visit Nico Bakker in heerhugowaard on Friday morning 13-08-2010 Tom Tom shows us the way, and by, we arrive at Nico's for his workshop. After two hours of driving, the legs are stretched out and we look around. A little cozy cottage with a workshop, nothing betrayal here on the outside that we are here at the world's most famous framebouwer. If we walk through the open door, we'll get right into the workshop and look around. It's already getting a little clearer where we are and an employee asks nicely "can I help you". we tell him we're coming for Nico and he brings us neatly to Nico who is full of work. The smell of metal and engine I used to know at school is still here. Even the appearance reminds me of old times. No robots or other digital stuff, but here's the real old-fashioned handicrafts.

  Nico is on shore, it is holiday season and not all staff are present, so you come to a nice quiet time. There are several motorcycles that are half stripped because something changes or needs to be improved. Back in the corner is an under-construction BMW, I've never seen one of these. Nico says, this bike is built at the request of a customer. This customer has once seen this bike on a stock exchange but has never been put into production by BMW. The guy did have pictures and sketches and came to Nico with the question, can you build this for me? This is, of course, grist to Nico's mill and Nico explains, of course it costs a few pennies, but if you can reach with the price synchronized, you'll have the rest of it around and you can start building. I walk around the bike and look at the gas tank under construction. I can't believe how one plate of aluminum is knocked out of a tank.

  Nico's wife calls through the workshop, coffee is ready, and together we walk to the cafeteria where Nico's wife pours coffee for everyone. We meet with the rest of the staff and enjoy the coffee starts the conversation, how can it be different, engines! Nico remembers how the big three of the Netherlands, boet, wants and jack were a huge commercial for him. When these guys were in their topdagen, they used frames or other parts of me. That's how I got a lot of demand for my frames because these three boys proved how fast you could use a bakkerframe around the corner!

  Many stories pass through the in, and when the staff go back to work on their own, our conversation continues. There has been a lot of change in all these years, Nico, the Japanese are now building good frames themselves, so there is no more sandwich for me, at least not like then. But now the versatility of Nico comes upstairs. He is not only framebouwer but is just a metal worker in the widest sense of the word because he can make more, much more than just frames. Gietwielen, both for engines and cars, can aim perfectly. A Autowiel, which has just wall a curb, is perfectly directed by Nico. In the morning it is done again, because this is how Nico, the garage where the customer has brought the car, wants to get the car out of the car as soon as possible because the next car has to be on the bridge and the customer has to be able to Drive! For this purpose, Nico himself developed and built a machine. He tells with pride, sometimes wheels come in that have already been around the Netherlands, but most of them do not manage to target the wheel, and we are proud because we can do it!

  In the meantime, I've turned a shaggy and I want to go outside and set this on fire. On the outside, Nico shows me in another barn. A baracuda he's still proud of, an old antique lawn mower with another cast-Iron Frame that he had to make a uitlaatje for. Here again proof that he can do more than frames. When my shaggy is up, we'll go back to the workshop, one of the employees put in Jack's winning engine. This bike still looks beautiful. Is he really that beautiful, I wonder, or is it because of the nostalgia that this engine brings? I have a lot of time to think, because in the meantime, a benelli 350 cc four-stroke is rolled in. I look out my eyes, this at first sight so quiet-looking workshop houses incredibly much nostalgia. There's a half-stripped motorcycle with a suzuki block up ahead. I don't recognize the type and Nico says smiling, here's only one in the world. This customer had the desire to have a motorcycle with the flexibility of a suzuki block and the seating position of a BMW GS. No problem. Nico's building it. This is the known type of frame where the framebuizen on the side walk along the block. This was created in the time I built frames for the endurance race tells Nico. At that time the blocks were even less engineering than now and the question then was: we should be able to replace the cylinderkop without having to build the block.

  There's a box of raw castings up ahead. These are parts of a suspension of old racing cars that need to be restored. Nico gets this rough inside and edited everything with the CNC controlled spindle until all sizes are within the fabriekstolerantie, even here again turns out its versatility!

  My surprise and admiration for this so quiet-looking man grows. Every employee knows his place and knows his job, it all seems to be going on like this. We move on and then come to something I really never expected here, a full aluminum gefreesde cylinderkop of a 50 cc parilla. The two small covers are neatly in the beautiful gefreesde bronze sessions. Nico sees my surprised face and says, these are nowhere for sale anymore and that's how this customer came here with the request if I could post this one! Also that is not a problem for Nico and while I study the beautiful copy again says one of Nico's employees, this one is better than the original head. Because it is made out of aluminum, it is less porous than a cast copy, the koelribben will tear down less quickly and if we are going to sandblasting it then you will see the difference with an original no more!

  It's really incredible when you see what nico can make with his spindle. A Bakker for a Honda 125 cc racer from full aluminium milled with air intake for the airbox, rods for the achtervering of the bmw motorcycles in different lengths, hevelsystemen for the operation of a progressive achterveersysteem for various racers. Dear people, I've seen so much that I didn't expect. I went here with the idea of gathering information about the past and writing a story about it. Nico's enthusiasm and pride about his present is so great and my surprise is certainly no less that we can only get an end to this meeting. Every time I think I know enough for my story, Nico knows something new to come up with. Nico starts again, I was once called by the observatory from westerbork. Via via they came to my address and requested information on various types of aluminium, weight and tensile strength. What was the case: on top of these dishes, a steel house is mounted which is full of Electronics and other digital stuff. This has been so extensive over the last few years that the undercarriage on which this cabinet is on can no longer be able to handle the power, and one is looking for a lighter house in terms of pounds Nico hears the story and says, can I do a clothes for these closets? A long story short, the observatory near westerbork with all its electronics and digital equipment is housed in a Nico Bakker Closet!

  Parts for classic cars that are no longer available are recreated with Nico as if it were the most ordinary thing in the world. Of course, there is a price tag on it, but it is more expensive than not. Nico is listed as framebouwer, but this man is now delivering a very wide range of products you can lick your fingers with!

  No modern building, no fancy (expensive) lady at reception, but people with expertise and love for their profession. It is now clear to me why a framebouwer from the 2010 s can still be active in 2010 and, despite the recession, is still well standing.

  Oh, my God. VR. GR. Ben Looijen.